iFIT™ yn weithredol bellach yng Nghymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bellach yn gweithredu iFIT™ er mwyn rheoli ac olrhain cofnodion iechyd cleifion yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Hwn yw'r Bwrdd Iechyd cyntaf yng Nghymru i gynnal y platfform rheoli logisteg gofal iechyd gan 6PM, ac ar ôl pythefnos yn unig ers i'r prosiect fynd yn weithredol yn llwyddiannus, maent yn sôn am fuddion cychwynnol o gynnydd 50% o ran ffeilio a lleihad mewn ymdrech yn gyffredinol yn llyfrgell cofnodion Ysbyty Maelor Wrecsam o ryw 30%.

Mae'r cynnydd hwn mewn effeithlonrwydd oherwydd bod ganddynt system awtomatig, sythweledol ac wedi'i harwain gan broses sy'n olrhain ac yn rheoli'r holl gofnodion papur, ffeiliau dros dro, cyfrolau a chopïau dyblyg yng nghyfleusterau'r ysbyty trwy ddefnyddio tagiau Adnabod Amledd Radio (RFID) goddefol. Mae staff Cofnodion Iechyd yn ffeilio cofnodion yn gyflymach gan nad oes angen eu rhag-didoli mwyach. Bellach mae modd i nodiadau achos gael eu hail-ffeilio'n uniongyrchol ar y safle mewn unrhyw drefn a'u holrhain i'w lleoliad ar y silff.

Yn ogystal â'r buddion uniongyrchol sy'n cael eu gwneud trwy symleiddio systemau ffeilio ac olrhain y llyfrgell, mae lleihad yn yr amlder o ffeiliau'n mynd ar goll a'r amser y mae staff yn ei dreulio'n chwilio amdanynt. Mae 'gynnau' llaw RFID bellach yn caniatáu i staff ddod o hyd i set o nodiadau â thag RFID yn unrhyw ardal o'r ysbyty, gan sicrhau na fydd argaeledd unrhyw nodiadau cleifion yn peri oedi o ran unrhyw driniaeth.

O ganlyniad i'r buddion sylweddol sy'n cael eu gwireddu, mae Betsi Cadwaladr bellach yn ymdrechu i gwblhau rhoi iFIT™ ar waith ar bob un o'i dri safle.

Bydd integreiddio iFIT  â System Gweinyddu Cleifion (PAS) Cymru hefyd yn paratoi'r llwybr tuag at gofnod claf electronig llawn a thu hwnt i gwmpas cofnodion papur, mae gan Betsi Cadwaladr y cyfle i ddefnyddio iFIT™ ymhellach er mwyn olrhain dyfeisiau meddygol, fframiau gwely, matresi, cadeiriau olwyn, samplau patholeg a chleifion sy'n agored i niwed. Bydd hyn yn cynnig cost effeithlonrwydd, gwella'r gwasanaeth a ddarperir ar gyfer y claf, ac yn lleihau risg glinigol.

Dywedodd Danielle Edwards, Pennaeth Cofnodion Digidol y Bwrdd Iechyd, “Hwn yw'r cam allweddol cyntaf ar daith y Bwrdd Iechyd tuag at y Cofnod Claf Electronig, ac mae holl geidwaid cofnodion cleifion a'u timau rheoli staff wedi'i groesawu. Gan weithio gyda'r tîm project ardderchog a ddarperir gan 6PM, mae gennym bob ffydd y bydd yn llwyddiant mawr ac yn gwella canlyniadau cleifion yn y pen draw.”

Dywedodd Steve Wightman, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol 6PM ccc, “Mae'n bleser gen i weld bod y Bwrdd Iechyd cyntaf yng Nghymru wedi mabwysiadu iFIT fel platfform strategol. Mae'n galonogol iawn eu gweld yn profi'r un buddion ag ysbytai eraill sydd wedi gwneud hynny ac felly rydym yn bwriadu cyflwyno'r fenter i safleoedd eraill yn y dyfodol agos."